PL EN

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem Państwa danych osobowych
 2. jest Mana Mana Marcelina Rozmus-Prinz z
 3. siedzibą w Starogardzie Gdańskim, u. Asnyka 3, 83-200.
 4. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przepisów prawa,
  2. realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
  3. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:
firmie kurierskiej:
DHL EXPRESS Sp. z o.o.
ul. Osmańska 2 
02-823 Warszawa
KRS 0000047237
NIP 5270022391

Operatorom płatności elektronicznych:

PayPal
PayLane
Tpay.com
dotpay
PayU
Przelewy24

 W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.
 2. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
 4. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
 6. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 8. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 10. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 11. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 12. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Manashop.pl i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.
 13. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów marki Mana Mana. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie mailowej prośby o usunięcie powierzonego adresu mailowego z bazy danych sklepu Manashop.pl.  POLITYKA COOKIES
§ 1. DEFINICJE

 1. Administrator - Marcelina Rozmus-Prinz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mana Mana Marcelina Rozmus-Prinz z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Adama Asnyka 3, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 5922228613; REGON: 221633085.
 2. Cookies - pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu;
 3. Cookies Administratora – są to Cookies umieszczane przez Administratora w celu poprawnego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 4. Cookies Zewnętrzne – są to Cookies umieszczane przez partnerów Administratora;
 5. Regulamin – regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej www.manashop.pl;
 6. Serwis - oznacza stronę internetową, której właścicielem jest Administrator, dostępną pod adresem www.manashop.pl;
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, który może korzystać lub korzysta z Serwisu według Regulaminu, i na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.


§ 2. RODZAJE COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii plików Cookies.
 2. Cookies zwykle zawierające adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku
 3. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:
 1. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;
 2. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 1. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. 
 2. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 3. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 4. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu


§ 3. WYKORZYSTANIE COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
  1. - Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika;
  2. - Konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
  3. - Zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu,
  4. - Analiz i badań oglądalności,
  5. - Świadczenie usług reklamowych.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. - Tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  2. - Łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta, w tym za pomocą serwisów społecznościowych, m. in.: Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
  3. [inne? – jeżeli nie, wykasować lit c]
 3. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu.


§ 4. DOSTĘP DO COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 2. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
 3. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Koszyk

Suma: 0.00 PLN